Stadgar

Alfhild Agrell-sällskapet

Föreningens stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Alfhild Agrell-sällskapet.

§ 2 Syfte

Alfhild Agrell-sällskapet, som är en ideell förening, har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrell och hennes verk.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

§ 4 Stödjande medlemskap

Föreningar, organisationer och företag beviljas stödjande medlemskap.

§ 5 Medlemsavgift

Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet.

§ 6 Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet och Alfhild Agrell-sällskapets styrelse

§ 7 Årsmöte och styrelse

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

Sällskapets verksamhetsår är kalenderår

Kallelse till årsmöte ska ske senast 14 dagar i förväg, via föreningsannons.

Vid årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen:

1)      Mötets öppnande

2)      Mötets behöriga utlysande

3)      Godkännande av dagordningen

4)      Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare

5)      Styrelsens verksamhetsberättelse

6)      Ekonomisk berättelse

7)      Revisorernas berättelse

8)      Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9)      Fastställande av medlemsavgift

10)   Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår

11)   Val av styrelse: ordförande för ett år samt övriga ordinarie ledamöter för två år

12)   Val av två ersättare för ett år

13)   Val av två revisorer för ett år

14)   Val av en revisorsersättare för ett år

15)   Val av tre ledamöter till valberedning

16)   Behandling av motioner och förslag från styrelsen

17)   Övriga frågor

18)   Mötets avslutande

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter samt minst två ersättare, valda av årsmötet. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen kan genomföra beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen. Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål. Styrelsen har sitt säte i Härnösand.

§ 9 Firmatecknare

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 10 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmötet, med 2/3-dels majoritet.

§ Upplösning

Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas till något ändamål som gynnar intresset och förståelsen för Alfhild Agrell och hennes verk.  

 

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s